Algemene voorwaarden

Januari 2022

Artikel 1 Definities

Als deze definities met een hoofdletter zijn geschreven, wordt in deze Algemene Voorwaarden met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

Aanvraag

Het invullen van een aanvraagformulier door de Klant en het verstrekken daarvan aan ATA waarmee de Klant te kennen geeft gebruik te willen maken van de diensten van ATA.

Alarmopvolging

Het door de meldkamer inzetten van het Opvolgingsteam om eerste hulp te verlenen in de Woning of (vaste) verblijfplaats van een Klant als gevolg van een Noodgeval.

Alarmoproep

Oproep in het kader van een Noodgeval.

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van ATA, met kenmerk ‘AV ATA januari 2022’.

Apparatuur

De door ATA te leveren of geleverde Apparatuur, inclusief alle toebehoren, benodigd voor het gebruik door de Klant van de Diensten.

ATA

Stichting ATA, statutair gevestigd te Amsterdam.

Derde(n)

De (rechts)persoon of (rechts)personen die niet als contractspartij is aan te merken waaronder onder meer, maar niet uitsluitend wordt verstaan: de persoon of personen die bij aankomst de Woning of (vaste) verblijfplaats van de Klant betreedt, door de Klant opgegeven contactpersoon, de medewerker van de thuiszorg of de medewerker van het door ATA ingeschakelde bedrijf dat de installatie van en het onderhoud aan de apparatuur voor persoonlijke alarmering verzorgt.

Diensten

De door of in opdracht van ATA te verlenen Diensten.

Hulpdiensten

Professionele verlener van zorg, zoals de huisarts, politie, brandweer of ambulance.

Klant

De natuurlijke persoon die een Overeenkomst met ATA is aangegaan.

Mantelzorger

De natuurlijke persoon die – onder meer – bij aankomst de Woning of (vaste) verblijfplaats van de Klant betreedt, niet zijnde een Derde.

Monitoring

Dienstverlening gericht op sociale monitoring van de Klant al dan niet met behulp van innovatieve (technische) toepassingen.

Noodgeval

Acute gebeurtenis waarbij direct gehandeld moet worden.

Opvolgingsteam

Het team dat bij aankomst de Woning of (vaste) verblijfplaats van de Klant betreedt om eerste hulp te verlenen als gevolg van een Noodgeval.

Overeenkomst

De Overeenkomst tussen ATA en de Klant op grond waarvan ATA de Diensten levert en de Klant de Diensten ontvangt.

Partijen

ATA en de Klant gezamenlijk.

Testmelding

De Klant maakt via de Apparatuur voor persoonlijke alarmering een melding bij ATA en geeft daarbij aan dat het een Testmelding betreft. Een test-melding is geslaagd indien een spreek-luister-verbinding via de Apparatuur naar de meldkamer tot stand komt, bijvoorbeeld door middel van het indrukken van de knop op de hals- of polszender.

Woning

De Woning van de Klant op het door de Klant opgegeven adres.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en rangorde

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Klant en ATA, waaronder alle aanbiedingen van ATA en de Overeenkomst. 
 2. Voor zover er sprake zou kunnen zijn van conflicterende bepalingen in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, geldt dat de Overeenkomst prevaleert boven de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbod, Aanvraag en totstandkoming Overeenkomst

 1. ATA brengt de Klant schriftelijk een aanbod uit. Het aanbod is vrijblijvend voor de Klant en bevat een gespecificeerde omschrijving van de Diensten, tarieven en van de voorwaarden waaronder deze worden geleverd.
 2. Als de Klant een Overeenkomst wenst aan te gaan dient hij daarvoor een Aanvraag in te vullen en op te sturen naar ATA. Na ontvangst van de volledig ingevulde Aanvraag neemt ATA of het door ATA ingeschakelde bedrijf dat de installatie van en het onderhoud aan de Apparatuur voor persoonlijke alarmering verzorgt contact op met de Klant en maakt een afspraak voor het installeren van de Apparatuur.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie door de Klant van het aanbod van ATA.
 4. ATA is gerechtigd om, voor zover dat binnen de wettelijke kaders is toegestaan, te toetsen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen. Op het moment dat ATA op basis hiervan naar eigen oordeel goede redenen heeft om een Overeenkomst niet te sluiten, is ATA gerechtigd om een Aanvraag te weigeren waardoor geen Overeenkomst tot stand komt, of indien mogelijk bijzondere voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te koppelen.
 5. ATA kan een Aanvraag eveneens weigeren, indien de Klantgegevens waar ATA om heeft verzocht niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft aangeleverd of indien deze gegevens onjuist blijken te zijn. Er komt dan geen Overeenkomst tot stand.
 6. ATA zal een weigering van een Aanvraag aan de Klant toelichten.

 

Artikel 4 Aard van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst behelst een inspannings- verplichting van ATA en geen resultaats- verplichting. ATA verplicht zich ertoe haar Diensten zo adequaat mogelijk te verrichten.
 2. ATA is te allen tijde bevoegd om Derde(n) en Hulpdiensten in te schakelen voor de uitvoering van de Diensten en de Klant is ermee bekend dat Alarmopvolging naar keuze van ATA kan worden uitgevoerd door deze Derde(n).

 

Artikel 5 Installatie en Apparatuur

 1. Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na ont- vangst van de Aanvraag, zal ATA de Apparatuur (doen) installeren op het door de Klant opgegeven adres. ATA is niet gehouden een nieuw (ongebruikt) exemplaar van de Apparatuur ter beschikking te stellen aan de Klant.
 2. De (door ATA ingeschakelde) monteur zal op de overeengekomen datum en tijd de
 3. Apparatuur in de Woning installeren. De Klant dient zelf aanwezig te zijn bij de installatie van de Apparatuur en zal alle medewerking verlenen die de monteur redelijkerwijs nodig heeft. Indien de Klant niet op de afgesproken datum en tijd aanwezig is, is ATA gerechtigd (voorrij)kosten in rekening te brengen. De (voorrij)kosten voor de Klant zijn te raadplegen op de website www.atapersonenalarmering.nl, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald
 4. Als voor de aansluiting van de Apparatuur bijzondere voorzieningen moeten worden getroffen, kan ATA deze kosten bij de Klant in rekening brengen. ATA informeert de Klant vooraf over de hoogte van de kosten. De Apparatuur wordt niet aangesloten voordat de Klant heeft ingestemd met de betaling van deze kosten.
 5. Bij installatie van de Apparatuur wordt aan de Klant uitgelegd hoe de Apparatuur werkt. Een gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd.
 6. Op uitdrukkelijk verzoek kan de Klant de Apparatuur zelf installeren. ATA zal de Apparatuur dan per post naar de Klant sturen. Een gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd. ATA is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen, van welke aard ook, waarvan niet is uit te sluiten dat die zijn ontstaan door aansluiting van de Apparatuur door de Klant zelf.
 7. De Apparatuur blijft in geval van verhuur of bruikleen eigendom van ATA. De Klant ver- krijgt een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeen- komst op de Apparatuur en op – zowel bij verkoop als verhuur of bruikleen – daarbij behorende gebruikersdocumentatie en eventuele programmatuur. 5.7 De Klant mag de Apparatuur in geval van verhuur of bruik- leen niet met (beperkte) rechten bezwaren, bevreemden, verhuren of anderszins aan Derde(n) ter beschikking stellen
 8. Het is de Klant niet toegestaan om wijzigingen – van welke aard dan ook - aan de Apparatuur aan te brengen.
 9. De Apparatuur wordt uitsluitend door of vanwege ATA gerepareerd. ATA verricht geen onderhoud of reparaties en biedt geen onder- steuning aan Apparatuur die ATA niet heeft geïnstalleerd/ter beschikking heeft gesteld.
 10. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, het aansluiten en het naar behoren functioneren van alle eigen Apparatuur en voorzieningen die nodig zijn voor de ontvangst en het gebruik van de Diensten.

 

Artikel 6 Wijzigingen Apparatuur en Diensten

 1. ATA is gerechtigd de technische eigenschap- pen van de Apparatuur en in voorkomend geval Diensten te wijzigen om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels en/of aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden. ATA spant zich in om deze wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Klant. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging financiële consequenties heeft voor de Klant, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan twee maanden nadat deze is bekendgemaakt. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat, indien de wijzigingen objectief niet ten voordele van de Klant strekken, tenzij de wijziging noodzakelijk was om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels.

 

Artikel 7 Verantwoordelijkheden Klant en gebruik Apparatuur/Diensten

 1. De Klant zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en het doel waarvoor de Apparatuur is verstrekt.
 2. Indien de Klant vragen heeft over de bediening van de Apparatuur dient de Klant zich zo spoedig mogelijk tot de klantenservice van ATA te wenden.
 3. De Klant is op eigen initiatief verplicht maandelijks een Testmelding te doen om vast te stellen of Apparatuur voor persoonlijke alarmering naar behoren functioneert. Als een testmelding niet slaagt neemt de Klant onverwijld contact met ATA op om dit te melden.
 4. De Klant dient op de datum van installatie, in geval van Alarmopvolging door het Opvolgings- team van ATA, een set sleutels aan ATA ter beschikking te stellen, of in steden waar ATA geen Alarmopvolging biedt, aan door de Klant opgegeven Derde(n), waarmee door het Op- volgingsteam of Derde(n) toegang tot de Woning kan worden verkregen. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal ATA zorgdragen voor retournering van de sleutels die de Klant aan ATA ter beschikking heeft gesteld door het afgeven van de sleutels op het door de Klant opgegeven woonadres (hier kunnen voorrij- kosten voor in rekening worden gebracht).
 5. ATA is niet verantwoordelijk voor (gevolgen van) wijzigingen aan de Apparatuur (bewust of onbewust) aangebracht door de Klant. Bij de installatie van de Apparatuur dient bijvoorbeeld de functie ‘nummerherkenning’ actief te zijn. Indien dit later door de Klant later gewijzigd wordt, kan ATA niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele nadelige gevolgen hiervan.
 6. Kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Apparatuur door de Klant of Derde(n) anders dan waarvoor het is bestemd, worden bij de Klant in rekening gebracht. Hieronder dient in ieder geval te worden begrepen excessief gebruik van de Apparatuur/Diensten door de Klant t.o.v. het gemiddelde gebruik door andere klanten van dezelfde Apparatuur/Diensten. ATA zal de Klant echter eerst attenderen op diens excessief gebruik en in overleg met de Klant trachten tot een andere oplossing voor de Klant te komen. Bij herhaald excessief gebruik is ATA gerechtigd het bovengemiddelde gebruik bij de Klant in rekening te brengen.
 7. ATA is gerechtigd kosten bij de Klant in rekening te brengen, indien:
  1. er sprake is van Alarmopvolging met inzet van het Opvolgingsteam, waarbij achteraf (ten tijde van aankomst bij de Klant) blijkt dat er naar objectieve maatstaven geen sprake is van een Noodgeval. De kosten voor de Klant worden opgenomen in de Overeenkomst;
  2. er sprake is van een Noodgeval en een medewerker van ATA of een door ATA ingeschakelde Derde bij buitensluiting, verlies en of vermissing van eigen sleutels, de deur voor de Klant gaat openen.
  3. De kosten voor de Klant worden opgenomen in de Overeenkomst;
  4. een medewerker van ATA – buiten Alarmopvolging van een Noodgeval om – de deur opent voor Derde(n). De kosten voor de Klant worden opgenomen in de Overeenkomst;
  5. de Klant ingeval van verhuur/bruikleen niet meer beschikt over de Apparatuur. De vervangingswaarde van een zender en van de overige apparatuur worden opgenomen in de Overeenkomst. Indien de Klant de zender binnen drie maanden alsnog (onbeschadigd en werkend) terugvindt, treedt ATA met de Klant in overleg over een mogelijke terugbetaling van de vervangingswaarde aan de Klant.
  6. er sprake is van Alarmopvolging met inzet van het Opvolgteam en/of Hulpdiensten en blijkt dat toegang tot de woning niet mogelijk is zonder dat de deur moet worden opengebroken.
 8. De Klant (daaronder mede begrepen diens erfgenamen) stuurt de Apparatuur bij beëindiging van de Overeenkomst binnen zes weken na deze beëindiging terug naar ATA via Antwoordnummer 1109, 7300 VB Apeldoorn onder vermelding van ‘ATA/Secuvita’. De Klant kan ATA in bijzondere gevallen ook (tijdig) verzoeken om de Apparatuur te komen ophalen, in welk geval (voorrij)kosten in rekening kunnen worden gebracht bij de Klant.
 9. Indien de Klant vier weken na beëindiging van de Overeenkomst de Apparatuur niet heeft geretourneerd aan ATA, blijft deze de periodieke vergoeding verschuldigd tot het moment dat de Apparatuur is geretourneerd.
 10. Indien de Klant de Apparatuur beschadigd retourneert dan wel de Apparatuur zes weken na beëindiging van de Overeenkomst nog niet heeft geretourneerd, is de Klant gehouden ATA de vervangingswaarde te vergoeden. De vervangingswaarde is te raadplegen op de website www.atapersonenalarmering.nl, tenzij in de Overeenkomst met de Klant anders is bepaald.
 11. De Klant dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst binnen bekwame tijd nadat deze zijn geconstateerd bij ATA te melden. De klachtenregeling van ATA is te raadplegen via: klachten@atapersonenalarmering.nl
 12. Indien de Klant bij de Alarmopvolging gebruik wenst te maken van sociale opvolging middels de inzet van een Mantelzorger dan is de Klant verplicht om te zorgen dat:
  1. De contactgegevens van de Mantelzorger onverwijld aan ATA worden verstrekt. Er minimaal 2, bij voorkeur 3 mantelzorger beschikbaar zijn voor opvolging van het alarm. Indien de Klant meerdere Mantelzorgers wenst in te schakelen én tussen de Mantelzorgers een gewenste volgorde van inschakeling bestaat, is de Klant – bij het verstrekken van de gegevens van deze Mantelzorgers – tevens verplicht om aan te geven in welke volgorde zij ingeschakeld dienen te worden;
  2. De Mantelzorger beschikt over de vereiste kennis en vaardigheden om de Klant gepaste hulp te kunnen bieden en de Mantelzorger te allen tijde in staat is om binnen 30 minuten na een Alarmoproep bij de Woning van de Klant te kunnen zijn;
  3. De Mantelzorger toegang heeft tot de Woning; en
  4. De Mantelzorger is dag en nacht bereikbaar.

 

Artikel 8 Verhuizing

 1. In geval van verhuizing van de Klant, dient de Klant ATA minimaal één maand voorafgaand aan de verhuizing te verzoeken om de Diensten te verhuizen. De Klant kan de Diensten mee laten verhuizen, tenzij sprake is van een verhuizing naar een gebied waar ATA de Diensten niet levert, of sprake is van technische belemmeringen waardoor het verhuizen voor ATA niet haalbaar is. ATA zal de Klant tijdig informeren of een verhuizing van de aansluiting mogelijk is of niet.
 2. Indien de Klant verhuist naar een gebied waar ATA geen Diensten levert of kan leveren, heeft zowel de Klant als ATA het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit echter op zijn vroegst met ingang van de verhuisdatum van de Klant.
 3. De Klant is gehouden om de kosten verbonden aan de verhuizing te voldoen. ATA informeert de Klant vooraf over de hoogte van de kosten. De Apparatuur wordt niet aangesloten voordat de Klant heeft ingestemd met de betaling van deze kosten.

 

Artikel 9 Wijzigingen (in gegevens) Klant

 1. De Klant dient ATA onmiddellijk te informeren over elke wijziging aangaande zijn gegevens, die van belang kan zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder:
  1. indien ATA beschikt over de sleutels van de Klant: ingeval de Klant extra of andere sloten op de toegangsdeur(en) van de Woning krijgt;
  2. in geval het telefoonnummer van de Klant wijzigt of de Klant van telefonie provider verandert;
  3. in geval de Klant van huisarts wisselt;
  4. indien zich wijzigingen voordoen ten aanzien van de door de Klant opgegeven Mantelzorger en/of contactpersoon;
  5. indien zich wijzigingen voordoen ten aanzien van de medische situatie van de Klant;
  6. indien de Klant na het sluiten van de Overeenkomst een relatie aangaat met een zorgaanbieder of van zorgaanbieder wisselt.
  7. indien de Klant wisselt van zorgverzekeraar of een aanvullende verzekering beëindigt of aangaat.
  8. in geval het bankrekeningnummer van de Klant wijzigt.
  9. in geval het adres van de Klant wijzigt door verhuizing.
   Alle gevolgen van een te late of onvolledige melding van wijzigingen zijn voor rekening en risico van de Klant.
 2. Indien de Klant verandert van telefonie- provider en ATA ten gevolge van deze overgang aanvullende werkzaamheden dient te (laten) verrichten, worden de kosten daarvan bij de Klant in rekening gebracht. ATA informeert de Klant vooraf over de hoogte van de kosten. De werkzaamheden worden pas verricht als de Klant heeft ingestemd met de betaling van deze kosten.
 3. Indien de Klant extra of andere sloten op de toegangsdeur(en) van de Woning aanbrengt of laat aanbrengen, dient hij ATA (of in steden waar ATA geen Alarmopvolging biedt, aan door de Klant opgegeven Derden) opnieuw passende sleutels te verstrekken. ATA heeft het recht door ATA gemaakte kosten als gevolg van extra of andere sloten als bedoeld in deze bepaling bij de Klant in rekening te brengen.
 4. ATA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ATA is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie.

 

Artikel 10 Beschikbaarheid en Storingen

 1. ATA streeft ernaar de Diensten altijd beschik- baar te hebben, maar kan dit niet garanderen.
 2. ATA kan de Apparatuur/de Diensten ten behoeve van onderhoud tijdelijk buiten gebruik stellen. ATA zal dit tijdig op voorhand aan de Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
 3. lndien een Klant een storing constateert, meldt de Klant dit onverwijld bij ATA via 020 592 3131 of bij het door ATA ingeschakelde bedrijf dat de installatie van en het onder- houd aan de Apparatuur voor persoonlijke alarmering verzorgt. De kosten voor storingsonderzoek en het verhelpen van de storing zijn in beginsel voor rekening van ATA. ATA kan deze kosten aan de Klant in rekening brengen indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten van de Klant in strijd met deze Overeenkomst of door storingen die niet aan ATA kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 11 Opschorting

 1. ATA is gerechtigd om de Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen, indien de Klant één of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en bijhorende Algemene Voorwaarden niet (behoorlijk) nakomt en deze tekortkoming deze opschorting rechtvaardigt.
 2. ATA is pas gerechtigd de Diensten buiten gebruik te stellen wegens niet, of niet tijdige betaling nadat ATA een schriftelijke aanmaning heeft verzonden en de Klant binnen de daarin gestelde termijn niet heeft betaald.
 3. De betalingsverplichting van de Klant blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid ATA

 1. ATA is tegenover de Klant slechts aansprakelijk voor een aan haar toe te rekenen tekortkoming, dit voor zover de wet dat bepaalt en de aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet wordt beperkt of uitgesloten.
 2. ATA is – onverminderd de overige uitsluitingen in deze Algemene Voorwaarden – niet aansprakelijk voor:
  1. storingen in signalen of stroomonderbrekingen;
  2. tekortkomingen van aanbieders van (mobiele) datacommunicatienetwerken, waarmee de Apparatuur van ATA direct of indirect is verbonden;
  3. uitval van elektriciteit, blikseminslag en diefstal van apparatuur bij ATA;
  4. acties (doen of nalaten) van Derde(n) of door ATA ingeschakelde Derde(n);
  5. eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van het zich – anders dan met de beschikbare sleutels - toegang verschaffen tot de Woning door het Opvolgingsteam of Derde(n). Dergelijke kosten komen geheel voor rekening van de Klant.
  6. eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van het nalaten van de Klant om maandelijks een Testmelding te doen zoals bedoeld in artikel 7.3.
  7. (fabrieks)fouten/hiaten in de Apparatuur;
  8. problemen ten aanzien van de (aansluiting van de) Apparatuur die zich voordoen, nadat er bij aansluiting van de Apparatuur een geslaagde Testmelding heeft plaats- gevonden.
 3. ATA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, inbegrepen gevolgschade.
 4. De aansprakelijkheid van ATA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Indien de door ATA gesloten verzekering in enig geval geen dekking biedt of de betreffende verzekeraar niet tot (volledige) uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van ATA per gebeurtenis beperkt tot maximaal een bedrag van drie maal de kwartaalvergoeding voor de Overeenkomst.
 5. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan ATA te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van ATA is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 13 Betaling

 1. De Klant is voor de Diensten een vergoeding verschuldigd die in de met de Klant gesloten Overeenkomst is vermeld.
 2. ATA is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van periodiek verschuldigde vergoedingen.
 3. De Klant geeft ATA een machtiging tot incasso om periodiek van de door Klant opgegeven rekening te incasseren, waarbij de Klant zorgt voor een toereikend saldo op deze rekening. ATA zal de vergoeding maandelijks innen.
 4. In overleg met ATA kan de Klant als alternatief – tegen vergoeding – kiezen voor (digitale) facturering. De betalingstermijn is dan steeds 30 dagen na factuurdatum.
 5. Op het moment dat de Klant niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wijst ATA de Klant hierop. ATA gunt de Klant een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Bij uitblijving van betaling binnen deze termijn, is de Klant over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. ATA is tevens gerechtigd om de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten volledig bij de Klant in rekening te brengen.
 6. Indien de zorgverzekeraar van de Klant of de betreffende gemeente respectievelijk de verzekeringsaanspraken of het subsidie- beleid wijzigt, ontslaat dat de Klant niet van de plicht tot betaling van de vergoeding voor de Overeenkomst.

 

Artikel 14 Wijzigingen in voorwaarden en tarieven

 1. ATA is gerechtigd om de vergoeding voor de Diensten te verhogen na de totstandkoming van de Overeenkomst en deze verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. ATA is tevens gerechtigd om – drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst – de vergoeding voor de Diensten jaarlijks aan te passen. De wijzigingen treden steeds acht weken na de bekend- making, of op een latere datum vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist.
 2. De Klant heeft het recht om de Overeen- komst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhogingen ingaan, behalve indien:
  1. de Klant de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren;
  2. de wijziging van overheidswege is voorgeschreven.

 

Artikel 15 Contractduur, opzegging en beëindiging

 1. De Klant gaat de Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst gaat in op de datum waarop de Apparatuur bij de Klant wordt geïnstalleerd. De Klant kan de Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De Klant is de periodieke vergoeding verschuldigd van de maand waarin is opgezegd.
 2. Het einde van Overeenkomst betekent het einde van de aansluiting.
 3. ATA en de Klant kunnen de Overeenkomst beëindigen in geval dat:
  1. de Klant (langdurig) wordt opgenomen in een verzorging- of verpleeghuis of daaraan verwant andersoortig verblijf buiten de Woning;
  2. de Klant komt te overlijden in welk geval de opzegging kan geschieden aan of door elk van zijn erfgenamen. Dit met dien verstande dat de opzegging effectief is vanaf het moment dat het overlijden schriftelijk of telefonisch is gemeld bij ATA, waarbij geldt dat een sterfgeval binnen twee weken na overlijden telefonisch of schriftelijk bij ATA moet worden gemeld. ATA is gerechtigd om de periodieke vergoeding van de lopende maand waarin het overlijden aan ATA is gemeld, nog in rekening te brengen. Indien een sterfgeval niet binnen twee weken na het overlijden telefonisch of schriftelijk bij ATA wordt gemeld, is ATA gerechtigd om de periodieke vergoeding in rekening te brengen tot en met de maand waarin het overlijden aan ATA is gemeld.
 4. Zowel de Klant als ATA kunnen de Overeen- komst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ont- binding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, kan de Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven redelijke termijn is hersteld.
 5. ATA is verder gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn en behoudt zich het recht voor om eventuele kosten in rekening te brengen in geval
  1. De Klant in strijd handelt met diens verplichtingen uit art. 5 of met art. 7 van de Overeenkomst;
  2. ingeval van misbruik door de Klant van de Apparatuur en/of de Diensten.
  3. de Klant handelingsonbekwaam is, onder bewind of curatele is gesteld of voor de Klant een verzoek op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen is ingediend;
  4. ATA na onderzoek gegronde redenen heeft om te vrezen dat de Klant niet (tijdig) in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met ATA gesloten overeenkomst te voldoen;
  5. de Klant zich agressief of intimiderend jegens het Opvolgingsteam of ATA opstelt.
  6. er sprake is van omstandigheden aangaande de Klant (waaronder begrepen agressief of intimiderend gedrag van de mantelzorger, contact- persoon of andere vertegenwoordigers van de Klant jegens ATA) op grond waarvan ATA de Diensten redelijkerwijs niet meer veilig of ongestoord kan verrichten.
 6. Als ATA de Overeenkomst op grond van art. 15.4 en 15.5 beëindigt, wordt alles wat de Klant aan ATA verschuldigd is direct opeisbaar.
 7. ATA is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een termijn van drie maanden, indien – naar het oordeel van ATA – technische of bedrijfs- economische redenen daartoe aanleiding geven.

 

Artikel 16 Contractsoverneming

 1. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan Derde(n) zonder schriftelijke toestemming van ATA. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 2. ATA kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen, indien dit geschiedt in geval van overdracht van (een deel van de) onderneming.

 

Artikel 17 Overige bepalingen

 1. De persoonsgegevens van de Klant zullen worden verwerkt met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wijze van verwerking van persoonsgegevens en de wijze van bescherming zijn beschreven in het Privacyreglement van ATA (te raad- plegen via www.atapersonenalarmering.nl)
 2. In geval van nood is ATA gerechtigd sleutels van de Klant verstrekken/uitlenen aan Hulpdiensten (ambulance, huisarts, politie).

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door of in opdracht van ATA is Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten worden door ATA afgehandeld conform haar klachtenregeling (te raad- plegen via www.atapersonenalarmering.nl). Indien een klacht niet naar tevredenheid van ATA en/of de Klant kan worden opgelost, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.